Menu
Log in

Chinese American Ophthalmological Society

美国华裔眼科学会

Log in

Chinese English Ophthalmology Dictionary

Compiled by Christopher Teng, MD

Refraction

验光

yànguāng

Vision

视力

shìlì

Accommodation

调节

tiáojié

Ametropia

屈光不正

qū guāng bùzhèng

Astigmatism

散光眼

sànguāng yǎn

BCVA

最佳矫正视力

zuì jiā jiǎozhèng shìlì

Color blind

色盲

sèmáng

Concave lens

凹透镜

āo tòu jìng

Convex lens

凸透镜

tū tòu jìng

Contact lens

隐形眼镜

yǐn xíng yǎn jìng

Cyclopegic refraction

散瞳验光

sàn tóng yànguāng

Diopter

屈光度

qūguāngdù

Diplopia

复视

fù shì

Eyeglasses

眼镜

yǎn jìng

Eyeglass lens

眼镜片

yǎn jìng piàn

Farsighted

远视

yuǎn shì

Light perception

光感

guānggǎn

Light projection

光投照

guāng tóu zhào

Light reflex

对光反射

duì guāng fǎnshè

Low vision spectacles

低视力眼镜

dī shìlì yǎnjìng

Optics

光学

guāngxué

Nearsighted

近视

jìn shì

Presbyopia

老花眼

lǎohuāyǎn

Prism

棱镜

léng jìng

Refractive error

屈光不正

qū guāng bùzhèng

Retinoscopy

视网膜检影

shìwǎngmó jiǎn yǐng


Powered by Wild Apricot Membership Software