Menu
Log in

Chinese American Ophthalmological Society

美国华裔眼科学会

Log in

Chinese English Ophthalmology Dictionary

Compiled by Christopher Teng, MD

Glaucoma

青光眼

qīng guāng yǎn

Ocular Hypertension

高眼压

gāo yǎn yā

IOP

眼压

yǎn yā

Visual field

视野

shì yě

Visual field exam

视野测量

shì yě cèliáng


Absolute scotoma

绝对暗点

juéduì àn diǎn

Acquired pit of the optic nerve

视神经的收购坑

shìshénjīng de shōugòu kēng

Angle

房角

fáng jiǎo

Anterior chamber

前房

qián fáng

Anterior chamber paracentesis

前房穿刺

qián fáng chuāncì

Aqueous humor

房水

fáng shuǐ

Bleb

pào

Blebitis

泡感染

pào gǎnrǎn

Bleb leak

泡漏

pào lòu

Buphthalmos

牛眼

niú yǎn

Choroidal detachment

脉络膜脱离

màiluòmó tuōlí

Confrontational visual field

面对面视野

miànduìmiàn shìyě

Corneal hysteresis

角膜滞后

jiǎomó zhìhòu

Cup to disc ratio

杯-盘比

bēi pán bǐ

Cyclodialysis cleft

睫状体离断

jié zhuàng tǐ lí duàn

Disc hemorrhage

视盘出血

shìpán chūxiě

Endophthalmitis

眼内炎

yǎn nèi yán

Filtering bleb

滤过泡

lǜguò pào

Gonioscopy

前房角鏡

qián fáng jiǎo jìng

Hyphema

前房积血

qián fáng jī xiě

Hypotony

低眼压

dī yǎn yā

Hypotony maculopathy

低眼压性黄斑病变

dī yǎn yā xìng huángbān bìngbiàn

IOP lowering drops

降眼压药

jiàng yǎn yā yào

Iridodialysis

虹膜根部离断

hóngmó gēnbù lí duàn

Iris bombe

虹膜膨隆

hóngmó pénglóng

Measure IOP

测量眼压

cèliáng yǎn yā

Nanophthalmos

小眼球

xiǎo yǎnqiú

Optic neuropathy

视神经病变

shìshénjīng bìngbiàn

Optic nerve atrophy

视神经萎缩

shìshénjīng wěisuō

Optic nerve drusen

视神经玻璃膜疣

shìshénjīng bōlí mó yóu

Optic pit

视神经盘小凹

shìshénjīng pán xiǎo āo

Alpha-zone Parapapillary atrophy

A-区视盘萎缩

A-qū shìpán wěisuō

Beta-zone Parapapillary atrophy

Β-区视盘萎缩

B-qū shìpán wěisuō

Parapapillary atrophy

视盘萎缩

shìpán páng wěisuō

Peripapillary atrophy

视盘萎缩弧

shìpán páng wěisuō hú

Posterior chamber

后房

hòu fáng

Relative scotoma

相对暗点

xiāngduì àn diǎn

Retinal ganglion cell

视网膜神经节细胞

shìwǎngmó shénjīng jié xìbāo

Shallow anterior chamber

浅前房

qiǎn qián fáng

Tilted disc

倾斜光盘

qīngxié guāngpán

Visual field

视野

shì yě

Visual field exam

视野测量

shì yě cèliáng

Zonules

悬韧带

xuán rèndài


Angle closure glaucoma

闭角型青光眼

bì jiǎo xíng qīngguāngyǎn

Angle recession glaucoma

房角后退性青光眼

fáng jiǎo hòutuì xíng qīngguāngyǎn

Chronic angle closure glaucoma

慢性闭角型青光眼

mànxìng bì jiǎo xíng qīngguāngyǎn

Congenital glaucoma

先天性青光眼

xiāntiān xìng qīngguāngyǎn

Endophthalmitis

眼内炎

yǎn nèi yán

Exfoliation syndrome

剥脱综合征

bōtuō zònghé zhēng

Exfoliation glaucoma

剥脱青光眼

bōtuō qīngguāngyǎn

Ghost cell glaucoma

血影细胞性青光眼

xuè yǐng xìbāo xìng qīngguāngyǎn

Glaucomatocyclitic crisis

青光眼睫状体炎

qīngguāngyǎn jié zhuàng tǐ yán

ICE syndrome

虹膜角膜内皮综合征

hóngmó jiǎomó nèipí zònghé zhēng

Lens induced glaucoma

晶体引发的青光眼

jīngtǐ yǐnfā de qīngguāngyǎn

Len particle glaucoma

晶体颗粒性青光眼

jīngtǐ kēlì xìng qīngguāngyǎn

Malignant glaucoma

恶性青光眼

èxìng qīngguāngyǎn

Neovascular glaucoma

新生血管性青光眼

xīnshēng xiěguǎn xìng qīngguāngyǎn

Normal tension glaucoma

正常眼压青光眼

zhèngcháng yǎn yā qīngguāngyǎn

Open angle glaucoma

开角型青光眼

kāi jiǎo xíng qīngguāngyǎn

Phacoanaphylactic glaucoma

晶体过敏性青光眼

jīngtǐ guòmǐn xìng qīngguāngyǎn

Phacolytic glaucoma

晶状体溶解性青光眼

jīngzhuàngtǐ róngjiě xìng qīngguāngyǎn

Phacomorphic glaucoma

晶体形态性青光眼

jīngtǐ xíngtài xìng qīngguāngyǎn

Pigmentary glaucoma

色素性青光眼

sèsù xìng qīngguāngyǎn

Plateau iris syndrome

高褶虹膜型青光眼

gāo zhě hóngmó xíng qīngguāngyǎn

Posner-Schlossman syndrome

Posner-Schlossman綜合征

Posner-Schlossman zònghé zhēng

UGH syndrome

葡萄膜炎青光眼前房积血综合症

pútáo mó yán qīngguāngyǎn qián fáng jī xiě zònghé zhēng

Secondary glaucoma

继发性青光眼

jì fā xìng qīngguāngyǎn

Uveitic glaucoma

葡萄膜炎性青光眼

pútáo mó yán xìng qīngguāngyǎn


Ahmed implant

Ahmed植入管

Ahmed zhírù guǎn

Anterior chamber washout

前房盥洗

qián fáng guànxǐ

Argon laser

Argon激光

Argon jīguāng

Baerveldt implant

Baerveldt植入管

Baerveldt zhírù guǎn

Combined cataract and glaucoma surgery

白内障青光眼联合手术

báinèizhàng qīngguāngyǎn liánhé shǒushù

Combined cataract and glaucoma tube implant

白内障摘除联合青光眼硅管植入术

báinèizhàng zhāichú liánhé qīngguāngyǎn guī guǎn zhí rù shù

Goniotomy

前房角切开术

qián fáng jiǎo qiē kāi shù

Glaucoma filtering surgery

青光眼滤过术

qīngguāngyǎn lǜguò shù

Glaucoma tube implant

青光眼分流管/青光眼植入术

qīngguāngyǎn fèn liú guǎn/qīngguāngyǎn zhí rù shù

Laser

激光

jīguāng

Laser iridotomy

虹膜切开术

hóngmó qiē kāi shù

Laser peripheral iridoplasty

虹膜成形术

hóngmó chéngxíng shù

OCT

光学相干断层成像术

guāngxué xiānggān duàncéng chéngxiàng shù

SLT

SLT选择激光

SLT xuǎnzé jīguāng

Trabeculectomy

小梁切除术

xiǎo liáng qiēchú shù

Trabeculotomy

小梁切开术

xiǎo liáng qiē kāi shù

TSCPC

激光经巩膜睫状体光凝术

jīguāng jīng gǒngmó jié zhuàng tǐ guāng níng shù

UBM

超生生物显微镜

chāoshēng shēngwù xiǎnwéijìng

Viscoelastic

粘弹剂

nián dàn jì

YAG laser

Yag激光

YAG jīguāng


Powered by Wild Apricot Membership Software